Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)

Bolgár Attila Egyéni Vállalkozó, oktató és utazást reklámozó,
székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi ut 12-14. 1.em. 12.
adószáma: 59623036-1-43,
tel.: +36 (20) 341 3998

A Titán Búváriskola által reklámozott utak illetve szervezett tanfolyamok esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) vonatkozó előírásai, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet (utazási szerződésről szóló Kormányrendelet) rendelkezései, a jelen általános szerződési feltételek, valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

A jelentkezés módja, a szerződés hatálya

A meghirdetett utazásokra és tanfolyamokra a Titán Búváriskola weboldalán, e-mailben vagy személyesen történő megrendeléssel lehet jelentkezni. Az utazási szerződés a weboldalon történő „Foglalás elküldése” és/vagy “Book” gomb megnyomásával, egyéb jelentkezés esetén az utazási szerződés és az általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. Az előleg, illetve a részvételi díj III. pontban foglaltak szerinti megfizetése e feltételek elfogadását jelenti. Amennyiben az utazást reklámozó a résztvevő jelentkezését helyhiány vagy más ok miatt feltételesen fogadja el, a tanfolyami és utazási szerződés akkor lép hatályba, ha az iskola a résztvevő a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról írásban vagy e-mail üzenetben értesíti.

Az utazás részletei

Az utazás úti célját, útvonalát, időtartamát, a szállás helyét, típusát főbb jellemzőinek meghatározásával, a részvételi díj összegét és befizetésének határidejét, étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, az egyes részszolgáltatásokat, azokat a programokat, amelyeket az iskola díj ellenében nyújt, utazásoknál a szállítás eszközét, indulás, találkozás helyét, időpontját, azt a legalacsonyabb létszámot, amely feltétele az utazás el- indításának és a határidőt, ameddig az iskola az utazásnak ez okból történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, az igénybe vehető biztosításokat, továbbá annak díját, az egyes országok vízumkötelezettségére és egészségügyi előírásaira vonatkozó tájékoztatást, továbbá a célországnak utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira vonatkozó ismertetést, valamint a R. 4. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket a közzétett tájékoztatónk (programfüzet, az utazási szerződés és annak melléklete) tartalmazza.
Az utazást reklámozó fenntartja magának a jogot kategórián belüli szállásváltoztatásra. Az adatokban a megjelenés óta történt változásokról a megrendeléskor az utazást reklámozó írásban tájékoztatja az utast. Az utazást reklámozó fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen.

 

A részvételi díj megfizetése

A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét és az ÁFA tv. 206. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott utas megrendelése, illetve utazása esetén az Áfát tartalmazza.

Az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg előleget köteles fizetni. Az előleg mértéke –a speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével – a részvételi díj 50%-a. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 60. napon esedékes. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes díj egyösszegben azonnal fizetendő. A részvételi jegy a teljes díj befizetését követően kerül az utas részére átadásra. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben az utas a jelzett fizetési határidőket elmulasztja, az utazást reklámozó az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését.

Bármely fizetési határidő elmulasztása az Utas részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel az utazást reklámozó jogosult a szerződéstől elállni, az Utas pedig köteles az utazást reklámozó költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a VI. pontban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.

 

Egyéb költségek

A részvételi díj nem tartalmazza a külön fel- számításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díjat, horgonyzási díjat, repülőtéri illetéket). A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, a fakultatív programok díját, a vízumdíjat. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat, valamint annak megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés melléklete tartalmazza. A biztosítási feltételekről és a fentiektől eltérő szabályokról az utazást reklámozó külön tájékoztatja az utasokat. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás árait.
Az utazást reklámozó jogosult az Utas által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, egyéb illetékek és díjak, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan. A módosított díj számításának módja: a díjemelés oka miatt az utazást reklámozóra háruló többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrésze. Az utazást reklámozó a díjemelés mértékéről és indokáról minden esetben írásbeli tájékoztatót küld. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő részvételi díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas bármikor elállhat az utazástól. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosíthatják a köztük fennálló szerződést.

 

A szerződés teljesítése

Az utazást reklámozó kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni.
Ha az utazást reklámozó a szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást a túra megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló jellegű szolgáltatással pótolni, a szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás).
Az Utas repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. Az utazást reklámozó közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az Utas kívánságára az iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az utazást reklámozó a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

Elállás a szerződéstől

Az Utas az Egyedi Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás/tanfolyam megkezdése előtt bármikor elállhat, erről a döntéséről köteles haladéktalanul tájékoztatni az utazást reklámozót (az utazás Utas általi lemondása). Elállásnak minősül az is, ha az Utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben a túra/utazás/tanfolyam megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
Amennyiben az elállásra az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábban kerül sor, akkor az Utas a részvételi díj bruttó 30%-át költségtérítés címén köteles megfizetni, illetve az utazást reklámozó jogosult a már befizetett előlegből jelen ÁSZF alapján ezen részt visszatartani.
Amennyiben az Utas az utazás megkezdését megelőző időben áll el a szerződéstől az utazást reklámozó bánatpénzt köt ki, amelynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:
• 61 vagy több nappal a túra indulása előtt történő elállás esetén a teljes részvételi díj 30 %-a,
• 31-60. napon belüli elállás esetén a teljes részvételi díj 75 %-a,
• 30. napon belüli elállás esetén, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj (100%).
Szintén az ebben a pontban meghatározott feltételek vonatkoznak a hatósági engedélyek hiánya, vagy hatósági kizáró határozat miatti lemondás, és egészségügyi okokból történő lemondás esetében is.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, köteles az utazást reklámozó azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést. Ha az utas eláll a szerződéstől, az utazást reklámozó a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti.
Az utazást reklámozó legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az utazást reklámozó nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazást reklámozónak lehetősége van. Ha az utazást reklámozó helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazást reklámozó köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
Az utazást reklámozó nem köteles megtéríteni az Utasnak a felmerült kárát, amennyiben azért áll el az utazási szerződéstől, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot nem éri el, és az utazást reklámozó elállásáról az Utast erről tájékoztatták.
Az utazást reklámozó szintén nem köteles a felmerült kár megtérítésére, ha az elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (Vis Maior).

 

Hibás teljesítés

Az utazást reklámozó helytáll a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az utazást reklámozó úgy teljesít, hogy az Utas által közölt hibát kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az utazást reklámozó azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az utazást reklámozó nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani ill. visszatéríteni.
Az Egyedi Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazást reklámozó felel. Ha az utazást reklámozó a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az utazást reklámozó nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
Az utazást reklámozó felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen Vis Maior esetén, vagy ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazást reklámozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
Ha az utazás megkezdését követően az utazást reklámozó az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét felróhatóan nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözetet az Utas köteles megfizetni. Ha az utazást reklámozó ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazást reklámozó – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazást reklámozót haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ha a Felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az Utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt a túra befejezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles az utazást reklámozónak írásban bejelenteni. Az Utas felel a közlés késedelméből eredő károkért és a bizonyítási teher az Utasra hárul. Az utazást reklámozó az Utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az Utast értesíteni.
Az utazást reklámozó köteles a túra során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az utazást reklámozó és az Utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Ptk. szabályai az irányadók, azzal, hogy az utazást reklámozó kártérítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.
Az utazást reklámozó a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utazást reklámozó tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az utazást reklámozó közreműködésével történik. Az utazást reklámozó felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, a  visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény. Az Utas tudomásul veszi, hogy az utazást reklámozót nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyeket az Utas a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében szenvedett el.
Az Utas köteles közreműködni a kárenyhítésben. A kártérítési igényt a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni írásban, a helyszíni jegyzőkönyv csatolásával. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az utazást reklámozó és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az Utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.
Az utazást reklámozó a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének rendkívüli okból történt változásáért (pl. trópusi vihar, szárazság, szélsőséges időjárási viszonyok, hegyomlás, politikai helyzet, betegség, háború, stb.) és az ezekből fakadóan esetlegesen elmaradó szolgáltatásokért nem vállal felelősséget.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek (akár másik Utasnak) okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

Egyéb rendelkezések

A szolgáltatás tartalmát, az egyéb feltételeket, valamint a fontos információkat (a szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj, fizetési módok) a megrendelés visszaigazolása, az Egyedi Utazási Szerződés, az utazást reklámozó által működtetett weblapon található leírás, illetve a jelen ÁSZF tartalmazza. Az utazást reklámozó fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó leírásban foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. Az Egyedi Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
A Szerződő felek kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni és egymást minden, a jelen szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről körültekintően tájékoztatni.
A jelen szerződés teljesítését érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat a sérelmet szenvedett vagy a tájékoztatást egyéb okból közlő Szerződő fél köteles írásba foglalni és haladéktalanul a másik Szerződő féllel vagy annak képviselőjével személyesen átvetetni vagy a másik Szerződő fél székhelyére, lakcímére (telefax számára) ajánlott levélben vagy telefax útján, vagy az utazást reklámozó e-mail címére megküldeni.
A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, amellyel kapcsolatos írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek a fentiek szerint nem tettek eleget.
Az Utas az utazás során kötelesek a túravezetővel és a többi utassal együttműködni. Elképzelhetőek olyan szituációk, mikor a túravezető az utazás sikeres teljesítése, a testi sérülések elkerülése érdekében utasításokat kell, hogy adjon az utas/utasok részére, melyeknek az utasok kötelesek eleget tenni. Amennyiben valamelyik utas a túravezető utasításait nem követi és ezzel saját maga, vagy mások testi épségét, az utazás sikeres lebonyolítását veszélyezteti, úgy az utazást reklámozó jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítés iránti követelést érvényesíteni az Utassal szemben.
Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az utazást reklámozó adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az utazást reklámozó kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazást reklámozón, sem annak közreműködőin; azokért az utazást reklámozó nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
Felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszony a magyar jog az irányadó. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
A jelentkező a „Foglalás elküldése gomb” megnyomásával kijelenti, hogy az utazást reklámozó által szervezett utazás feltételeit megismerte és tudomásul vette, azt magára és utastársaira nézve kötelező érvényűnek fogadta el.

Adatvédelmi rendelkezések

Az utazást reklámozó az utasokkal és az adott foglaláson szereplő harmadik személyekkel (a továbbiakban Utasok) kapcsolatos személyes adatokat dolgoz fel. Utazást reklámozó a közte, és az Utasok közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az Utasok által megadott és általa befogadott azonosító és elérhetőségre vonatkozó adatokat kezeli.
A személyes adatok feldolgozása során az utazást reklámozó betartja az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”)  szóló rendeleteket, továbbá figyelembe veszi az érintettek személyes szférájának és magánéletének védelmét.
Utazást reklámozó a személyes adatokat csak az alábbi célokra használja fel:
a szerződés teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja;
az utazást reklámozó jogainak és jogos érdekeinek védelme, különösen jogi követeléseinek  létrehozása, végrehajtása vagy védelme; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja;
az utazást reklámozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja (pl a könyvelési és adózási dokumentumok fenntartásának kötelezettsége);
marketing; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja. A marketing célokra történő feldolgozás magában foglalja a személyes adatok bármely hűségprogramra történő feldolgozását is.
Az utazást reklámozó az adatokat csak annyi ideig tárolja, ami az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges.  Ha az utazást reklámozó két vagy több célra is feldolgozza az utas személyes adatait, akkor az adatokat addig tárolja, amíg az utoljára lejáró adatkezelési cél teljesül.
Az utas a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az utazást reklámozó az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más társaság részére nem adhatja át.
Az utas jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utastársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával megismerte, lényeges tartalmi elemeiről az utazást reklámozó teljes körűen tájékoztatta.

Az ÁSZF-et és az Utazási szerződést utas egy-egy példányban átvette.

Jelen általános szerződési feltételeket – különösen a megszokott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesítéssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az utas megértette és megismerte, valamint ennek tényét az utazási szerződés illetve ÁSZF aláírásával igazolja.

Budapest, 2022.

Utas:

 

 

 

Bolgár Attila Egyéni Vállalkozó
székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi ut 12-14. 1.em. 12.

 

 

Keresés a blogban

Következő búvártanfolyamok

Következő búvártúráink

Kövess minket a közösségi médiában

Termékkategóriák

Instagram Live

Legutóbbi bejegyzések

Címkék