Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tanfolyami és utazási szerződés, mely létrejött
a Bolgár Attila e.v. {Egyéni Válákozó, oktató és utazás közvetítő, székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi ut 12-14. 1em. 12.) adószáma: 67038569-1-43, tel.: +36 (20) 341 3998, }, mint iskola és megrendelő

neve:…………………………………………………………
cím:…………………………………………………………..
email:……………………………………………………….

telefon:………………………………………………………
mint Résztvevő között.
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
2. A tanfolyami és utazási szerződést – valamennyi kikötésével együtt – a foglási adatok kitöltésével és a “Foglalás elküldése” gomb megnyomásával lép életbe. Ha az iskola a résztvevő jelentkezését helyhiány vagy más ok miatt feltételesen fogadja el, a tanfolyami és utazási szerződés akkor lép hatályba, ha az iskola a résztvevő a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról írásban vagy e-mail-en értesíti. Ezen értesítés kézhezvételéig a résztvevő a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a befizetett előleg visszajár.
3. Az utazás úti célját, útvonalát, időtartamát, a szállás helyét, típusát főbb jellemzőinek meghatározásával, a részvételi díj összegét és befizetésének határidejét, étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, az egyes részszolgáltatásokat, azokat a programokat, amelyeket az iskola díj ellenében nyújt, utazásoknál a szállítás eszközét, indulás, találkozás helyét, időpontját, azt a legalacsonyabb létszámot, amely feltétele az utazás el- indításának és a határidőt, ameddig az iskola az utazásnak ez okból történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, az igénybe vehető biztosításokat, továbbá annak díját, az egyes országok vízumkötelezettségére és egészségügyi előírásaira vonatkozó tájékoztatást, továbbá a célországnak utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira vonatkozó ismertetést, valamint a R. 4. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket a közzétett tájékoztatónk (programfüzet, az utazási szerződés és annak melléklete) tartalmazza. Ha az utazásszervező az utazásról tájékoztatót tett közzé, az utazási szerződésben elegendő a tájékoz- tatóra utalni. A programfüzetben feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot kategórián belüli szállásváltoztatásra. Az adatokban a megjelenés óta történt változásokról a megrendeléskor az utazásszervező írásban tájékoztatja az utast. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen.
4. Az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg előleget köteles fizetni. Az előleg mértéke –a speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével – a részvételi díj 30%-a. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes díj fizetendő. Szilveszteri utaknál, hajóutaknál, egyes apartmanoknál, egyéni szállásfoglalásoknál, stb. speciális utazási (előlegfizetési és lemondási) feltételek érvényesülhetnek, amennyiben a külföldi közreműködőnkkel kötött szerződés ezt indokolja. Ezekkel kapcsolatban a megrendeléskor az utazásszervező részletes felvilágosítást ad. A részvételi jegy a teljes díj befizetését követően kerül az utas részére átadásra. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben az utas a jelzett fizetési ha- táridőket elmulasztja, az utazásszervező az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.
5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét és az ÁFA tv. 206. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott utas megrendelése, illetve utazása esetén az Áfát tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza a külön fel- számításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díjat, horgonyzási díjat, repülőtéri illetéket) – ettől eltérő esetben erre felhívjuk a figyelmet. A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, a fakultatív programok díját, a vízumdíjat (a partnereink ettől eltérő feltételeire külön felhívjuk figyelmüket). A részvételi díjon felül külön fizethető az Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás (BBP) díja. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat, valamint annak megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés melléklete tartalmazza. A biztosítási feltételekről és a fentiektől el- térő szabályokról az utazásszervező külön tájékoztatja az utasokat. A biztosítási feltételek az utazásra történő jelentkezés helyén megtekinthetőek. .
6. Egyéni és társas szervezett utazások esetén az utas kötelezettsége az útlevél és – eltérő megállapodás hiányában – a vízum beszerzése. Az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) az utas betartani köteles. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés az utast terheli. Amennyiben az utast a jogszabályok meg- sértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az utazásszervező jogosult az utassal szemben a teljes díjat érvényesíteni.
7. Az utazásszervező jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal a teljes díjat felemelni, amennyiben szállítási költségek (ideértve az üzem- anyagköltségek) az utazási szerződés részszolgáltatásaival kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza forintárfolyama az utazási szerződés megkötésekor kalkulált összeghez képest változik. A meghirdetett árakat az MKB Bank Zrt. eladási árfolyamán számított 1 USD=290 Ft, 1 EUR=310 Ft árfolyamig tudjuk tar- tani. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével emelkedik a teljes díj összege. A díjemelés mértéke: a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által az utazásszerve- zőre áthárított üzemanyagár 1 főre jutó része, illetve az adó, illeték és egyéb kötelező teher összegének emelkedése.
8. Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utas elállhat
és elállása esetén a 10. a), b), c) pontokban feltüntetett jogosultságok illetik meg. Ha az utas elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, köteles az utazásszervező azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani, melyre a 10.a) pont szabályai az irányadóak. Ha az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést. Ha az utas eláll a szerződéstől, az utazásszervező a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti.
10. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdek- körében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utast a következő jogosultságok illetik meg:
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet megtéríteni.
b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és azután az utazási szerződés meg- kötésétől számított időre az érintett naptári félévet meg- előző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
c) az utazásszervező köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha– az utazásszervező elállására általa nem befolyásol- ható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túl- foglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy – a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben meg- jelölt időtartamon belül tájékoztatták.
11. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, akkor az utazásszervező köteles az utasnak a hazautazás megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségeit az utas maga viseli, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg.
12. Amennyiben az utas/tanuló eláll a szerződéstől (lemond), illetve hatósági elutasítás (útlevél, vízum) miatt nem vehet részt az utazáson, akkor a részvételi díj összegének alapján az alábbi bánatpénz fizetendő aszerint, hogy a lemondás az utazás/tanfolyam kezdő időpontját mennyi idővel megelőzően történik:
60 napon kívül utazás esetén 20 %, tanfolyam esetén 0%
59 – 14 nap utazás esetén 50%, tanfolyam esetén 0%
13 napon belül utazás esetén 100%, tanfolyam esetén 50%

Le nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén 100%.

Repülőjegy igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 30 napon belüli elállásra 100% -os mértékű bánatpénzt köteles az utas fizetni. Amennyiben az utas a saját érdekkörében felmerülő okból áll el az utazási szerződéstől, az utazásszervező a szerződésből eredő kárának megtérítését igényelheti.)

13. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni.
14. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettsége- kért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
15.1. Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen.
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni.
Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
15.2. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgál- tatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles ki- fogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Utaskísérő hiányában az utas panaszának megfelelő alátámasztásához szükséges, hogy bejelentéséhez csatolja a hely- színi reklamáció (a szolgáltatónál – pl.: szállodai recepció, utazási iroda, apartman tulajdonos – történt bejelentés) egy példányát. A kárigény utas által történő késedelmes bejelentése esetén az utazásszervező mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazásszervező köteles a beje- lentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és állás- pontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.
15.3. Az utas tudomásul veszi, hogy az utaskísérő által a R. 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felvett jegyzőkönyv, illetve a helyszíni szolgáltatónak történt bejelentés hiányában az utazásszervező hibás teljesítésének bizonyítatlansága az utas terhére esik.
15.4. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége mértékét a részvételi díja összegének két- szereséig korlátozza.
16. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat le- szállítani, ha az utas valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
17. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel.
18.a) Repülővel történő utazás esetén az adott légi- társaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász légitársaság által engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az utasnak pótdíjat kell fizetnie.
b) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az utazásszervező az útvonal változtatás jogát fenntartja.
c) Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről min- den esetben az utas tájékoztatóból kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.
d) Amennyiben az utas az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, a hazautazásról saját magának, saját költségére kell gondoskodnia.
e) Az utas köteles a poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az
utazásszervező vagy közreműködője (pl.: fuvarozó vállalat) átvette. Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjének kell bejelenteni, amihez az utazásszervező nem tud segítséget nyújtani.
f) Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.
g) Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 30 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. Ha nem sikerült, az utas választhat az egyágyas felár befizetése, illetve az utazástól történő visszalépés között.
h) A légitársaság felelős az utas halála, megsebesülése vagy bármely más testi sérülése folytán bekövetkezett kárért, ha az a baleset, amely a kárt okozta, a légi- járművön vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt. A légitársaság felelős a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása esetén keletkező károkért, ha a kárt okozó esemény a légi fuvarozás alatt következett be.
i) A légiközlekedés során bekövetkező károkra és a kártérítés mértékére a légitársaság üzletszabályzatában, az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezménynek a károsító esemény bekövetkeztekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. Az utazásszervező által szervezett vagy közvetített fakultatív programon való részvételi szándékot az előleg befizetésekor, illetve legkésőbb a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor kell bejelenteni. Kivételes esetekben helyszíni jelentkezést is elfogadunk. Ebben az esetben a fakultatív program díját valutában kell megfizetni. Ha a fakultatív program elegendő jelentkező hiányában elmarad, a befizetett összeg levonás nélkül visszafizetésre kerül.
20. Amennyiben az utas több személy nevében jár el, úgy a jelen szerződés utas által történő aláírása az utasok aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

A résztvevő a “Foglalás elküldése” gomb megnyomásával elismeri, hogy a szerződésben foglaltakat a maga és utastársai nevében tudomásul vette!

Legyen tied az INGYENES Titán Infó Csomag

Legyen tied az INGYENES Titán Infó Csomag

Íme a belépőjegyed a víz alatti kalandokhoz és egy nagyszerű közösséghez!

Köszönjük a feliratkozást!