Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A honlapon megjelenített tartalom a Titán Búvár Iskola tulajdonát képezi.
A Titán Búvár Iskola részéről, Bolgár Attila egyéni válalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám; adatvédelmi felelős: Bolgár Attila, elérhetőség: info@tbkdivers.com ) az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint az Európa Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 számú rendeletével (továbbiakban GDPR) összhangban a személyes adatok védelme érdekében az adatkezelés rendjét meghatározva az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja:

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő személyes adatot -mely az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés –
kizárólag a regisztráció és hírlevélcéljából, továbbá a képzésekkel és rendezvényekkel kapcsolatban kezel.
Adatkezelő különleges adatok közül az egészségi állapotra vonatkozó adatokat kezeli a képzésekkel kapcsolatban.
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Adatkezelő kizárólag csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.
A kezelt adatok az alábbiak:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, légzőkészülékes búvár képzéssel kapcsolatos egészségügyi adatok.
Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK ÉS JOGALAPJAIK

A regisztráció, hírlevél és képzésekkel kapcsolatos adatkezelés: Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben az érintett jelen szabályzat elolvasását követően a személyes adatok megadja és önkéntesen elküldi, a képzési nyomtatványokat kitölti. Az érintett személyes adatainak megadásával és elküldésével, valamint a képzési nyomtatványok kitöltésével hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvénnyel és a GDPR-ral összhangban az adatkezelés során összegyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja.

Adatkezelő különleges személyes adatot kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kezel a képzésekkel kapcsolatban .

Eseményeken készített fényképfelvételek: Adatkezelő az általa szervezett eseményeken fényképfelvételeket készíthet, a mely fényképfelvételeken az esemény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket Adatkezelő facebook, instagram oldalain és weboldalán elektronikusan marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Adatkezelő az eseményeken főszabály szerint tömegfelvételeket készít a z események össz hatásaiban való megjelenítése. A mennyiben személyek kiemelése történik a képen az érintett jelezheti tiltakozási kérelmét az adatkezeléssel kapcsolatban, mely esetben a fénykép törlésre kerül.
Adatkezelő a fénykép készítését megelőzően tájékoztatja a felvétel készítéséről az érintetteket, akik a felvételhez – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § -án alapuló hozzájárulásukat ( „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges” ) jelen tájékoztatás ismeretében ráutaló magatartással megadják .
Adatkezelő 16 éves kor alatti érintett esetén kizárólag szülői hozzájárulás esetén kezel adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy mint adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelő:

Titán Búvár Iskola


Bolgár Attila e.v.

Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.
Nyilv. szám: 42751488
Telefon: +36 20 341 3998
e-mail: info@tbkdivers.com

Továbbá a személyes adatokat az alábbi munkakörök betöltői kezelhetik:

Búvároktatók és merülésvezetők.
Klinger Richard
Torma József

 

Adatfeldolgozók:

Búvároktatási szervezetek:
Underwater Explorer’s Federation
Név: UEF Kft.
Székhely: 1112 Bp., Kánai út 2.
Képviselő neve: Nagy Sándor
Cégjegyzékszám: 02-09-067418
Statisztikai számjel:
Adószám: 12616509-2-43
E-mail: info@uef.hu
Web: www.uef.hu

 

Hírlevélküldés:
A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

 

Tárhelyszolgáltató:
DotRoll Kft.
székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,
cégjegyzékszám: 01-09-882068,
adószám: 13962982-2-42,
képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető

Hirdetés, látogató mérés és marketing tevékenység:
Google Inc.
Google.com
Facebook Inc.
Facebook.com

Utazás szervezés:
Cégnév: Red Sea Boats Holidays Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Erkel utca 9 Fsz. 1.
Képviselő neve: Tisza Éva
Cégjegyzékszám: 01-09-716139
Statisztikai számjel: 13047010-7912-113-01
Adószám: 13047010-2-43
E-mail: info@redseaboats.hu
Web: www.redseaboats.hu

Cégnév: MistralTravel Line Utazási Iroda
Székhely: 6000, Kecskemét, Zimay László u. 16.
Cégjegyzékszám: 03-09128865
Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Diós Ilona
Kapcsolattartó személy e-mail címe: mistral@mistraltravel.hu
Telefonszáma: 76/481-614

Név:  Blue Bay DC.
Cégnév: Nova Uvala d.o.o.
Székhely: St.Novalja Rupica 17.
Képviselő neve: Timer András
Cégjegyzékszám: Tt-14/3820-4
Statisztikai számjel:110012094
Adószám: 98538079017
E-mail: info@bluebaydc.com
Web:www.bluebaydc.com

Cégnév: LAGOON DIVING CENTRE
Képviselő: Nagy Gábor
Székhely: 9 Belvedere, Gzira, Malta
Telefon: +356 99 365363, +356 79 365363
E-mail: info@lagoon-divecenter.com

 

Számlázás:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

Az adatfeldolgozó az adatkezelés során a weboldalt használó érintettek által megadott valamennyi személyes adatot kezel a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése céljából. Az adatkezelés az adatkezelő és a tárhely – szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely – szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

AZ ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelést a Titán Búvár Iskola részéről, Bolgár Attila végzi.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
Adatkezelő jelen szabályzattal tájékoztatja érintettet, hogy a fenti jogaival kapcsolatban a info@tbkdivers.com e-mailcímre vagy a 1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14. címre küldött kérelmével élhet. Kérelemre az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett részére az érintettel kapcsolatban kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető, olvasható formában írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilá gosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a t ovábbiakban: NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu 10 A tájékoztatást Adatkezelő kizárólag az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16.§ (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén jogosult megtagadni.
A személyes adatot törölni kell az érintett kérelmén túl akkor is, ha annak kezelése jogellenes, ha az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy más hatóság elrendelte. Az adatkezelési szabályzat betartása az adatkezelő valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Személyes adatokat az alábbi munkakörök betöltői kezelhetik: búvároktatók. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény – kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelő a tiltakozást tartalmazó kérelmet a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésében a kérelmezőt tájékoztatja. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adott megyei Törvényszék , a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodá si helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

AZ ADATKEZELÉS HELYE ÉS IDŐTARTAMA

Az adat kezelés helye az Adatkezelő székhelye: 1118Budapest, Kelenhegyi út 12-14.
Az adatkezelés időtartama:
a) hírlevélről történő leiratkozást, regisztráció törlését követően a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
b) Az érintett kérelmére az adattörlés azonnal megtörténik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. A jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint a GDPR rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2018. május 25. Bolgár Attila e.v.

Keresés a blogban

Következő búvártanfolyamok

Következő búvártúráink

Kövess minket a közösségi médiában

Termékkategóriák

Instagram Live

Legutóbbi bejegyzések

Címkék